Bảng lịch trình Vòng sơ khảo (Thi tuần)

Tên kỳ thi Bắt đầu Kết thúc
Tuần thi 1 Từ 8h00 ngày 1/5/2024 23h00 ngày 07/5/2024
Tuần thi 2 Từ 8h00 ngày 8/5/2024 23h00 ngày 15/5/2024
Tuần thi 3 Từ 8h00 ngày 16/5/2024 23h00 ngày 23/5/2024
Tuần thi 4 Từ 8h00 ngày 24/5/2024 23h00 ngày 31/5/2024
Tuần thi 5 Từ 8h00 ngày 01/6/2024 23h00 ngày 8/6/2024
Tuần thi 6 Từ 8h00 ngày 09/6/2024 23h00 ngày 16/6/2024
Tuần thi 7 Từ 8h00 ngày 17/6/2024 23h00 ngày 23/6/2024
Tuần thi 8 Từ 8h00 ngày 24/6/2024 23h00 ngày 30/6/2024
Tuần thi 9 Từ 8h00 ngày 01/7/2024 23h00 ngày 08/7/2024
Tuần thi 10 Từ 8h00 ngày 09/7/2024 23h00 ngày 16/7/2024
Tuần thi 11 Từ 8h00 ngày 17/7/2024 23h00 ngày 24/7/2024
Tuần thi 12 Từ 8h00 ngày 25/7/2024 23h00 ngày 31/7/2024